B I B L I O T E K A   C Z Y N N A
Poniedziałek   7.55 – 12.45
Wtorek   7.55 – 14.55
Środa  7.55 – 14.40
Czwartek  7.55 – 12.40
Piątek  7.55 – 14.35


Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 4 000,00 zł, przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 1 000,00 zł, łączna kwota dotacji wynosi  5 000,00 zł

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0,
#MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu
MinisterstwoEdukacjiiNauki
#UrządMiastaChorzów


Menu