Świetlica szkolna w roku szkolnym 2023/2024
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.30.

Funkcję wychowawców świetlicy pełnią :
mgr Beata Lozor, mgr Beata Gawełda, mgr Agnieszka Lech

Wychowawcy świetlicy organizują opiekę dla uczniów w godzinach pozalekcyjnych poprzez stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku, rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności interpersonalnych wyrażających się w prawidłowym nawiązywaniu relacji pomiędzy rówieśnikami.
We współpracy z nauczycielami oraz rodzicami uczniów wspieramy młodzież w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych.
Istotną rolę w stworzeniu komfortowych warunków nauki oraz treningu pełni funkcjonująca przy świetlicy stołówka szkolna. Korzystający z niej uczniowie mają zapewnione wyżywienie w postaci dwudaniowych obiadów. Uczniowie naszej szkoły przebywający w trakcie roku szkolnego w ośrodku pobytowym „Sportowiec” korzystają z również ze śniadań oraz kolacji oferowanych przez stołówkę.


Regulamin Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Chorzowie, ul. Harcerska 2

1.Na podstawie art. 98 ust.2 pkt 4 oraz art. 106a Prawo Oświatowe szkoła zapewnia możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2.Korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. W bieżącym roku szkolnym cena pojedynczego obiadu wynosi 7.00zł.
3.Posiłki przygotowywane są przez kuchnię szkolną z uwzględnieniem przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.
4. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest deklaracja rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej , ewidencja obecności ucznia w szkole oraz zgłaszanie nieobecności ucznia na obiedzie u wychowawców świetlicy.
5.Opłaty za korzystanie posiłków wydawanych w szkole ustalane są w okresach miesięcznych. Po zakończonym miesiącu rodzic dostaje informacje na swój mobiPortal, na który musi się zalogować, o wysokości należności za korzystanie z posiłków, a także o terminie i formie zapłaty.
6.Zalogowanie się rodzica na swoim koncie w mobiPortalu i odczytanie informacji o wysokości opłat za świadczone usługi, uważa się za skuteczne doręczenie w/w informacji.
7.Termin zapłaty należności, o których mowa w pkt 4,5, upływa 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego wierzyciela.
8.W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie zobowiązań z tytułu opłat za posiłki lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, należności te podlegać będą ściągnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Zgłaszanie nieobecności na obiadach.
W przypadku braku zgłoszenia w terminie nieobecności ucznia na obiedzie zostaje naliczona opłata za posiłek w danym dniu.
Zgłoszenia dokonujemy u wychowawcy świetlicy- p. Beaty Lozor.
Nieobecność zgłasza rodzic, prawny opiekun lub uczeń osobiście.
Nieobecności można zgłaszać za pomocą dziennika elektronicznego Librus.
Wycieczki , zawody, mecze, zgrupowania itp., które skutkują nieobecnością w szkole zgłasza organizator.
Planowaną nieobecność jednodniową należy zgłosić dwa dni wcześniej do godz. 9.00 ( np. nieobecność w piątek musi być zgłoszona w środę do godziny 9.00)
W przypadku dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej np. chorobą fakt ten należy zgłosić do godziny 9.00 pierwszego dnia absencji w szkole, aby odliczenie płatności dotyczyło całego w/w okresu . Należy również sprecyzować ilość dni, których dotyczy nieobecność.
Rezygnacje z korzystania z obiadów w kolejnym miesiącu lub każde inne zmiany dotyczące żywienia należy zgłosić koniecznie u wychowawców świetlicy.
10. Obiady wydawane są od godz. 11.20 do godz. 15.00 – na 4 przerwach międzylekcyjnych.
11. Uczniowie korzystają z posiłków według ustalonego harmonogramu, który jest wywieszony na drzwiach stołówki szkolnej. Wejście na stołówkę w celu spożywania obiadu ma charakter jednorazowy w danym dniu.
12. W stołówce oraz stronie internetowej szkoły dostępny jest tygodniowy jadłospis.
13. Zasady zachowania obowiązujące na stołówce szkolnej:
– podczas spożywania posiłków uczniowie są zobowiązani do zachowania zgodnego z zasadami kultury osobistej,
– swoim zachowaniem uczniowie nie zakłócają spokoju innym osobom korzystającym z posiłków na stołówce,
– po posiłku brudne naczynia uczeń odnosi w wyznaczone miejsce,
– na stołówkę nie wolno wnosić plecaka, torby sportowej czy odzieży wierzchniej.
14. Uczniowie nie mają możliwości udostępnienia swojego obiadu, śniadania lub kolacji innym osobom.

Menu