Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.30.

Funkcję wychowawców świetlicy pełnią :p. Beata Lozor,
p. Agnieszka Lech, p. Janina Akotangni,
p. Magdalena Szymańska, p. Irina Mazur

Wychowawcy świetlicy organizują opiekę dla uczniów w godzinach pozalekcyjnych poprzez stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku, rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności interpersonalnych wyrażających się w prawidłowym nawiązywaniu relacji pomiędzy rówieśnikami.

We współpracy z nauczycielami oraz rodzicami uczniów wspieramy młodzież  w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych.

Zapewniamy wszechstronną opiekę uczniom naszej szkoły przebywającym w ośrodku pobytowym „Sportowiec” – tzw. Internacie. Istotną rolę w stworzeniu komfortowych warunków nauki oraz treningu pełni funkcjonująca przy świetlicy stołówka szkolna. Korzystający z niej uczniowie mają zapewnione wyżywienie w postaci  dwudaniowych obiadów. Uczniowie naszej szkoły przebywający w trakcie roku szkolnego w Internacie korzystają z również ze śniadań oraz kolacji.


Regulamin Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Chorzowie, ul. Harcerska 2

1.Na podstawie art. 98 ust.2 pkt 4 oraz art. 106a Prawo Oświatowe szkoła zapewnia możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2.Korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej jest odpłatne. Wysokość opłaty ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i publikuje na stronie internetowej szkoły. W bieżącym roku szkolnym cena pojedynczego obiadu wynosi 7.00zł.

3.Posiłki przygotowywane są przez kuchnię szkolną z uwzględnieniem przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.

4. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest deklaracja rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej i ewidencja obecności ucznia w szkole.

5.Opłaty za korzystanie posiłków wydawanych w szkole ustalane są w okresach miesięcznych. Po zakończonym miesiącu rodzic dostaje informacje na swój mobiPortal, na który musi się zalogować, o wysokości należności za korzystanie z posiłków, a także o terminie i formie zapłaty.

6.Zalogowanie się rodzica na swoim koncie w mobiPortalu i odczytanie informacji o wysokości opłat za świadczone usługi, uważa się za skuteczne doręczenie w/w informacji.

7.Termin zapłaty należności, o których mowa w pkt 5, upływa 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego wierzyciela.

8.W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie zobowiązań z tytułu opłat za posiłki lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, należności te podlegać będą ściągnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9.  Zgłaszanie nieobecności na obiadach.

W przypadku braku zgłoszenia w terminie nieobecności ucznia na obiedzie zostaje naliczona opłata za posiłek w danym dniu.

 Zgłoszenia dokonujemy u wychowawcy świetlicy- p. Beaty Lozor.

Nieobecność zgłasza rodzic, prawny opiekun lub uczeń osobiście.

Nieobecności można zgłaszać za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

 Wycieczki , zawody, mecze, zgrupowania itp. , które skutkują nieobecnością w szkole zgłasza organizator.

 Planowaną nieobecność jednodniową należy zgłosić dwa dni wcześniej do godz. 9.00( np. nieobecność w piątek musi być zgłoszona w środę do godziny 9.00)

W przypadku choroby ucznia nieobecność należy zgłosić do godziny 9.00 pierwszego dnia absencji w szkole, aby odliczenie płatności dotyczyło całego w/w okresu . Należy również sprecyzować ilość dni , których dotyczy nieobecność.

Rezygnacje z korzystania z obiadów w kolejnym miesiącu lub każde inne zmiany dotyczące żywienia należy zgłosić koniecznie u wychowawców świetlicy.

 10. Obiady wydawane są od godz. 11.20 do godz. 15.00 – na 4 przerwach  międzylekcyjnych.

 11. Uczniowie korzystają z posiłków według ustalonego harmonogramu , który jest wywieszony na drzwiach stołówki szkolnej. Wejście na stołówkę w celu spożywania obiadu ma charakter jednorazowy w danym dniu.

12. W stołówce oraz stronie internetowej szkoły dostępny jest tygodniowy jadłospis.

13. Zasady zachowania obowiązujące na stołówce szkolnej:

 – podczas spożywania posiłków uczniowie są zobowiązani do zachowania zgodnego z zasadami  kultury osobistej,

  – swoim zachowaniem uczniowie nie zakłócają spokoju innym osobom korzystającym z posiłków na stołówce,

 – po posiłku brudne naczynia uczeń odnosi w wyznaczone miejsce,

  -na stołówkę nie wolno wnosić plecaka, torby sportowej czy odzieży wierzchniej. 14. Uczniowie nie mają możliwości udostępnienia swojego obiadu, śniadania lub kolacji innym osobom.

Menu